Moje dieťa identifikoval psychológ ako nadané. Čo ďalej?

Od mala bol šikovný, svojský a teraz už viete prečo – psychológ  vám oznámil, že jeho IQ je v pásme veľmi vysokého nadpriemeru - IQ nad 130. Na vyšetrenie tohto typu sa dá do CPaP dostať na odporúčanie školy alebo na žiadosť rodiča. Aj keď si škola alebo rodič nevšimli nadanie v dieťati a posielajú ho na vyšetrenie z iného dôvodu, častokrát psychológ preverí aj inteligenčný kvocient a prípadné nadanie odhalí.

Je viacero možností ako s touto novou informáciou vynaložiť v školskom prostredí. V tomto článku si ich rozpíšeme, poukážeme na ich výhody a povieme si o možnostiach vašich detí. Na úvod si dovolíme citovať zákon:

"Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva." Zákon č.245/2008 Z. z.


Povedať alebo nepovedať o tom v škole?

Pokiaľ ste na vyšetrenie ku psychológovi išli na vlastnú žiadosť, škola sa samozrejme o výsledku dozvedieť nemusí. Je na vás, ako sa rozhodnete.


  • Nie, nechcem o tom povedať škole.

Je mnoho rodičov, pre ktorých je táto informácia aktuálne nepodstatná a nepotrebujú ju zdieľať so školou. Pokiaľ je škola aktívna, vaše dieťa má zo školy radosť, je spokojné, nenudí sa, má mnoho aktivít v školskom a aj mimoškolskom prostredí, môže to byť pre vás možnosť.


  • Áno, chcem aby o tom vedeli.

Ak škola správne pracuje s intelektovo nadaným dieťaťom, nemá špecifický prístup len vo vzdelávacom procese, ale aj vo výchovnom. Ako vieme, naše deti sú špecifické ich zvedavosťou, niektoré veľmi ťažko znášajú kritiku, sú citlivé, niekedy drzé. Aby si škola vedela správne vysvetliť správanie dieťaťa a pracovať s ním spôsobom, ktorý by uľahčil priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu pre obe strany, pokladáme za správne túto informáciu zdieľať so školou.


Aké možnosti vzdelávania má moje dieťa? 

Nejdeme posudzovať čo je viac a čo menej vhodné, povieme si iba o možnostiach a prípadne najväčších výhodách a nevýhodách jednotlivých možností.

  • Špeciálna škola - škola pre nadané deti

Škola pre mimoriadne nadané deti má ako každá iná možnosť vzdelávania svoje výhody aj nevýhody. Dieťa je viac stimulované, podporované a motivované, či už učiteľmi alebo rovesníkmi. To, že je medzi rovesníkmi s rovnakými záujmami a nadaním môže byť výhoda. Ďalšou výhodou môže byť menší počet detí v triede. Tento typ vzdelávania nazývame segregácia.

  • Špeciálna trieda - trieda pre nadané deti


Trieda pre nadané deti je v bežnej škole, avšak táto trieda ide podľa programu pre nadané deti. Výhodou tohto vzdelávania môže byť to, že má splnené vyššie vzdelávacie potreby a zároveň počas prestávok a školského klubu sa stretáva a spolupracuje aj s deťmi z bežných tried. Taktiež je v triedach zväčša menší počet detí.

  • Integrácia v bežnej škole

Ďalšou možnosťou je, že vaše dieťa navštevuje bežnú školu, je integrované v bežnej triede ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V takom prípade musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej IVVP). V ňom sú zakomponované špecifické výchovné aj vzdelávacie potreby daného žiaka. Každý žiak má svoj špecifický IVVP, ktorý sedí priamo naň. Takéto vzdelávanie je aktuálne na Slovensku u nadaných detí zrejme najbežnejšie.

  • Bežná škola bez integrácie

Rovnako bežné je aj vzdelávanie dieťaťa bez špecifických postupov, bez integrácie a teda bez IVVP. Môže to byť z dôvodu, že škola o nadaní žiaka nevie, alebo možno aj vie ale nemá s nadanými žiakmi skúsenosti. Taktiež môže mať dieťa špecifický prístup od všímavého učiteľa, ale škola alebo rodič si nezakladá na integrovaní dieťaťa.


Čo potrebujete na integráciu v bežnej škole a čo je IVVP?

Aby ste svoje dieťa mohli integrovať, potrebujete mať správu zo psychologického vyšetrenia z CPaP (pedagogicko-psychologické centrum). Správy z iných zdrojov škola nemôže akceptovať.

IVVP je niekoľkostranový dokument, ktorý má obsahovať presne určené body. Vzor IVVP je jednoduché dohľadať na internete. IVVP zostaví triedny učiteľ spoločne s ostatnými pedagógmi, ktorí vyučujú žiaka. Zákonný zástupca svojim podpisom súhlasí s bodmi a škola sa zaväzuje ich dodržiavať počas celého školského roka. IVVP je vhodné aktualizovať začiatkom každého školského roka, príp. ak nastane závažná zmena tak aj počas školského roka.


Čo ďalšie môžem ako rodič urobiť?

Rovnako ako každé bežné dieťa, aj deti s intelektovým nadaním majú rôzne záujmy a hobby. Avšak, naše deti majú silnejšiu potrebu ich naplnenia a bádania. Nakoľko existuje viacero typov vzdelávania a nevieme nakoľko škola uspokojí záujmy a očakávania dieťaťa, odporúčame bohaté mimoškolské aktivity.Tamara Krčík Babjáková
špeciálna pedagogička